Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA PENÍNSULA IBÈRICA EN L'OCCIDENT MEDIEVAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

ESTA ASIGNATURA ABORDA EL ESTUDIO SINTÉTICO DE LA FORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES MEDIEVALES IBERICAS INTEGRADAS Y COMPARADAS CON LOS PROECESOS HISTÓRICOS MÁS IMPORTANTES DE LA EUROPA MEDIEVAL.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica d'Espanya en el context europeu i mundial entre els segles V-XV.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que configuraren la formació dels regnes ibèrics medievals, en consonància amb la formació de l'Europa medieval.
 • Distingir i explicar els processos i corrents historiogràfics més rellevants de la història medieval.
 • Conèixer i utilitzar apropiadament i precisa els conceptes bàsics i específics i les eines metodològiques de la història medieval, amb atenció a la repercussió en els mitjans de comunicació actuals i les visions polítiques, socials i historiogràfiques que aquests generen.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals de l'edat mitjana i aprendre a buscar, identificar, comparar i crear eines de treball en els diversos suports útils per a l'historiador.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos específicos: Conocimiento de las fuentes y los procesos históricos más relevantes en la Península Ibérica dentro de su contexto mediterráneo y europeo durante la Edad Media

 

 

Dades generals

Codi: 29030
Professor/a responsable:
PERIBAÑEZ OTERO, JESUS GERARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix