Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GREC: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura es concep com un acostament general a la cultura grega antiga. La matèria està orientada cap a la formació integral del professional de les Humanitats, cap al coneixement fonamental del llegat clàssic grec i la seua contribució a la civilització occidental en els àmbits literari, artístic, filosòfic, científic i lingüístic. A nivell metodològic es fomentarà entre l'alumnat la busca i selecció d'informació per al desenrotllament de treballs relacionats amb l'assignatura i amb això que amplien més els seus coneixements

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar l'origen i l'evolució de la llengua grega i distingir-ne les principals característiques i unitats fonètiques, morfològiques, sintàctiques, mètriques i lèxiques.
 • Conèixer l'origen i l'evolució dels diversos gèneres literaris grecs, a través dels textos i identificar-ne els principals representants en llur context històric, polític, religiós i cultural.
 • Conèixer les vies de transmissió de la literatura grega en les diverses èpoques.
 • Tenir capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents per a estudiar la llengua, la literatura i la cultura gregues.
 • Analitzar la pervivència de la literatura grega en la literatura occidental.
 • A través dels textos, reconèixer el paper del grec com a instrument de cultura, en què s'han forjat tant el pensament racional com les bases de la majoria de les disciplines científiques, tècniques i humanístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objectius cognitius o Conéixer l'origen i evolució de la llengua grega i distingir els seus principals característiques i unitats fonètiques, morfològiques, sintàctiques mètriques i lèxiques. o Conéixer l'origen i evolució dels diferents gèneres literaris grecs a través dels textos i identificar als seus principals representants en el seu context històric, polític, religiós i cultural. o Conéixer l'evolució de l'art grec des del segon mil·lenni a. C. fins a l'època hel·lenística. 2. Objectius instrumentals o Tindre capacitat per a reconéixer i utilitzar els recursos i materials bibliogràfics i digitals pertinents per a l'estudi de la llengua, literatura i cultura grega. 3. Objectius actitudinals o Reconéixer el paper de la llengua grega com l'instrument de cultura amb què que s'ha forjat el pensament racional així com la majoria de les disciplines científiques, tècniques i humanístiques. o Apreciar el patrimoni cultural hel·lènic la seua la perviuen

 

 

Dades generals

Codi: 29022
Professor/a responsable:
LOPEZ GARCIA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA GREGA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix