Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LES ARTICULACIONS DE LA FILOSOFIA: DEL MYTHOS A LA FILOSOFIA HEL·LENÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura orientada hacia la formación integral del profesional de las Humanidades. Se trata de orientar al alumnado hacia el conocimiento de aspectos fundamentales en la conformación del pensamiento occidental: la racionalización de los mitos griegos. Los procesos de racionalización siguen operando en la actualidad, aunque hayan cambiado los mitos clásicos, ahora vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Además, se ofrece una formación básica dirigida hacia la preparación en aspectos esenciales de la docencia de la Filosofía en la enseñanza secundaria, en el trabajo en museos y patriminio, y en investigación y documentación de textos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Familiaritzar l'alumnat amb les formes comunes de tota filosofia, les seues articulacions naturals.
 • Mostrar que en la Grècia clàssica, a partir d'apories, contradiccions, sorpreses, etc., sorgeixen diverses estructures que racionalitzen els mites i que aquesta operació, que cristal·litza genialment en Plató, servirà de model per al pensament posterior.
 • Reflexionar sobre la filosofia aristotèlica, amb la qual l'home pareix trobar el lloc en un món fet a mida i és capaç de copsar el principi i les causas de l'esdevenir i la finalitat pròpies.
 • Estudiar les contradiccions de les polis gregues, on apareixen les filosofies hel·lenístiques amb una forta implantació ètica (estoïcisme, epicureisme, etc.) que arriba al màxim auge amb la síntesi de Plotí i va disolent-se en les concepcions monoteistes del món (judaisme, cristianisme, islam).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos:

1. Conocimiento y comprensión de conceptos, categorías y procesos relacionados con el estudio de la Antigüedad.

2. Realización de comentarios de texto y de informes patrimoniales.

3. Respeto y empatía por el legado de la Antigüedad.

4. Proyecto de difusión cultural relacionado con el mundo Antiguo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESOR:

OBJETIVOS CONCEPTUALES:

1. familiarizar a los estudiantes con las "formas comunes" a todo filosofar y sus articulaciones naturales.

2. Mostrar cómo en la Grecia clásica a partir de aporías, contradicciones, asombros, surgen diferentes estructuras que racionalizan los mythos, operación que cristaliza de manera genial en Platón y que servirá de modelo para el pensamiento posterior.

3. Reflexionar sobre la filosofía aristotélica con la que el hombre parece encontrar su sitio en un mundo hecho a medida, capaz de alcanzar el principio y las causas de su devenir y de su finalidad.

4. Estudiar las contradicciones que aparecen en las polis griegas y que hacen florecer las filosofías helenísticas con una fuerte implantación ética y que alcanzará su máximo auge con la síntesis de Plotino hasta irse disolviendo en las concepciones del mundo de cuño monoteista: judaísmo, cristianismo e islamismo.

OBJETIVOS PROCEDIMENTALES:

1. Será de especial interés hacer un uso preciso de los conceptos y en una correcta metodología.

2. Participación en los debates y reconocimiento de los otros.

3. Saber utilizar los medios de información (TICs)

OBJETIVOS ACTITUDINALES

Es un objetivo fundamental en una asignatura como ésta que el alumnado adopte una posición crítico-histórica desde la perspectiva del humanismo. Emulando a los humanistas clásicos, se proporcionará el encuentro con los textos clásicos griegos; pero, a la vez, se resaltarán las transformaciones de esos mismos conceptos en la formación de la subjetividad de los seres humanos tocados por la cultura helenística.

 

 

Dades generals

Codi: 29021
Professor/a responsable:
NAJERA PEREZ, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: FILOSOFIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix