Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS D'ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El objetivo de este curso es proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para el estudio de la sociedad desde una perspectiva antropológica. El hombre vive en sociedad y en ella aprende, de forma consciente e inconsciente, las pautas culturales, costumbres, normas, y modo de interpretar la realidad que le envuelve. Qué es la sociedad, los mecanismos de su funcionamiento, la adaptación a la misma, las reglas de convivencia, la racionalidad e irracionalidad de muchas de nuestras actuaciones son parte de los interrogantes que la antropología social como ciencia pretende explicar.
La Antropología Social y Cultural proporciona conocimientos sobre el análisis de la realidad social, y su conocimiento está fundamentado en el estudio de las sociedades en todas sus esferas de acción (ecológica, económica, familiar, política, religiosa, simbólica, etc.), ofreciendo un marco adecuado para conocer las sociedades del siglo XXI caracterizadas por la diversidad cultural.
Esta asignatura contribuye a una formación humanística integral, orientada a completar la formación de cualquier profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE5 : Valorar i interpretar la diversitat cultural pròpia de la Comunitat Valenciana, contrastant la cultura pròpia d'aquest territori amb altres cultures amb les quals s'estableixen relacions i contactes, mitjançant l'ús de les llengües oficials com a llengües vehicular.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories i els fonaments de l'antropologia social i cultural i de les seues metodologies.
 • Identificar, desenvolupar i comprendre els conceptes clau de les teories de la cultura, per a arribar a un millor coneixement de la persona com a ésser social i cultural.
 • Comprendre que l'antropologia contribueix de manera important a entendre les diverses formes de les cultures i de les societats contemporànies i evitar l'etnocentrisme i la discriminació.
 • Formar les bases per a comparar i comprendre les diverses concepcions culturals existents en les nostres societats.
 • Comprendre analíticament els processos culturals de l'adaptació humana, dels sistemes de família i parentiu, dels rols de gènere, dels sistemes polítics i de poder i de la diversitat religiosa.
 • Relacionar tots els conceptes antropològics amb la realitat del món actual: societat global, desenvolupament, ciutadania, exclusió, racisme i xenofòbia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos formativos
- Conocer las teorías y fundamentos de la Antropología Social y Cultural, así como su metodología de investigación.
- Identificar, desarrollar y comprender los conceptos clave de las teorías de la cultura para llegar a un mejor conocimiento de la persona como ser social y cultural.
- Comprender cómo la antropología contribuye a entender las diferentes formas de las culturas y de las sociedades contemporáneas evitando el etnocentrismo y la discriminación.
- Formar las bases para la comparación y la comprensión de las distintas concepciones culturales que se encuentran en nuestras sociedades.
- Contribuir a la comprensión analítica de los procesos culturales de la adaptación humana, de los sistemas de familia y parentesco, de los sistemas económicos, políticos y de poder y de la diversidad religiosa.
- Relacionar todos los conceptos antropológicos con la realidad del mundo actual: sociedad global, desarrollo, ciudadanía, exclusión, racismo y xenofobia.

Objetivos generales
1. Conocer las teorías y fundamentos de la Antropología Social y Cultural y de sus metodologías para la capacitación del análisis de la realidad social y de la diversidad cultural desde la perspectiva de la disciplina.
2. Conocer el comportamiento humano a partir de los elementos diferenciales de las culturas y desarrollar un compromiso ético con la igualdad de género y una especial capacidad para las relaciones interpersonales como mecanismos de vulnerabilidad y desigualdades sociales entre los diferentes individuos y grupos en una sociedad multicultural.
Objetivos conceptuales
3. Conocer los modelos teóricos y su evolución histórica de la Antropología Social y Cultural y sistematizar los distintos métodos de la Antropología Social y Cultural.
4. Conocer las principales investigaciones de la Antropología Social y Cultural relacionados con los principales temas de la materia para los diseños del futuro trabajo profesional en la actual diversidad cultural y relacionar conceptos antropológicos con la realidad del mundo actual: sociedad global, desarrollo, ciudadanía, exclusión, racismo y xenofobia.

Objetivos procedimentales
5. Capacidad de adquirir conocimientos para comprender la realidad territorial, socioeconómica, política y cultural contemporánea, internacional y nacional, y para interpretar y transmitir críticamente la conformación del mundo actual.
6. Interpretar y saber analizar la información de los textos científicos derivados del conocimiento que ofrece la disciplina de la Antropología Social y Cultural para desarrollar habilidades y elaborar, interpretar y exponer contenidos relacionados con las ciencias humanas y sociales orientados a su estudio y divulgación.

Objetivos actitudinales
7. Desarrollar el pensamiento crítico que permita analizar críticamente la realidad social dentro de la diversidad cultural motivando el interés por el aprendizaje de las estructuras de la sociedad a través de la visión del pensamiento antropológico desde un enfoque de una perspectiva plural.
8. Desarrollar y alcanzar un conocimiento suficiente de la aplicación de las técnicas de investigación de la ciencia antropológica.

 

 

Dades generals

Codi: 29000
Professor/a responsable:
ESPESO MOLINERO, MARIA DEL PILAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: ANTROPOLOGIA SOCIAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix