Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA DE LES REGIONS DEL MÓN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 Esta assignatura s'orienta al coneixement de les diferents regions del món, de les seues relacions internes i dels processos que ajuden a entendre la seua complexitat actual. Pretén oferir a l'alumnat una formació bàsica en aspectes essencials en Geografia Regional, que els ajude en la comprensió dels diversos elements que definixen estos espais i de les relacions amb altres conjunts regionals

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir els alumnes en el coneixement dels grans conjunts regionals.
 • Distingir les diverses maneres de divisió del món en àrees homogènies (regions), en virtut de criteris de classificació.
 • Comprendre el sentit de les divisions regionals del món, a partir de l'explicació d'un conjunt de regions agrupades segons diferents criteris de classificació.
 • Identificar els principals trets de les estructures físic-ecològica i soci-econòmica que caracteritzen i defineixen a cadascuna d'aquestes unitats territorials.
 • Reconèixer les principals dinàmiques (passades i presents) que caracteritzen  aquests conjunts territorials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius formatius generals: 1.- Introduir els alumnes en el coneixement dels grans conjunts regionals. 2.- Distingir les diverses maneres de divisió del món en àrees homogènies (regions), en virtut de criteris de classificació de les mateixes. Comprendre el sentit de les divisions regionals del món, a partir de l'explicació d'un conjunt de regions agrupades segons diferents criteris de classificació. 3.-Identificar els principals trets de les estructures fisicoecològica i socioeconòmica que caracteritzen i definixen a cada una d'estes unitats territorials. 4.-Reconéixer les principals dinàmiques (passades i presents) que caracteritzen a estos conjunts territorials. Objectius especifics aportats por el profesorat: 1. Comprendre el sentit de les divisions regionals del món, a partir de l'explicació d'un conjunt de regions agrupades segons diferents criteris de classificació. 2. Distingir les diverses maneres de divisió del món en àrees homogènies (regions), en virtut de criteris de classificació de les mateixes. 3. Adquirir el coneixement dels processos que tenen lloc en els grans conjunts regionals 4. Identificar els principals trets de les estructures fisicoecològica i socioeconòmica que caracteritzen i definixen a cada una d'estes unitats territorials. 5. Reconéixer les principals dinàmiques (passades i presents) que caracteritzen a estos conjunts territorials

 

 

Dades generals

Codi: 33003
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix