Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CARTOGRAFIA I FORMES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura ofereix a l'alumne una formació obligatòria i bàsica en les principals tècniques de representació gràfica i cartografia, necessàries per a l'estudi del territori i la seua planificació.

Per mitjà de la mateixa aprendrà a utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de Cartografia com a ciència, com a tècnica i font basica per a la recerca geogràfica i històrica així com apreciar la importància que té com a instrument per a l'anàlisi i la gestió territorial. L'alumne adquirirà capacitats i coneixements bàsics per a la lectura, interpretació i maneig adequat dels recursos cartogràfics i altres tècniques de representació.

Per a tot açò es recorrerà tant a mitjans analògics tradicionals, i documentació cartogràfica, com a aplicacions informàtiques (SIG).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i assimilar conceptes bàsics teòrics, sobre la cartografia com a ciència geogràfica i com a tècnica.
 • Obtenir  els coneixements bàsics dels mètodes i tècniques per fer un ús adequat de la cartografia bàsica, la utilització correcta de variables visuals, l'aprofitament de mapes temàtics i la capacitació per al disseny i redacció cartogràfica.
 • Assentar les bases teòriques per al posterior ús en un Sistema d'Informació Geogràfica.
 • Integrar i relacionar els coneixements adquirits en altres assignatures amb els continguts d'aquesta matèria i establir els vincles entre la cartografia i altres tècniques geogràfiques.
 • Conèixer i comprendre el paper de la cartografia com a eina en estudis del territori i de planificació mediambiental.
 • Aprendre a fer servir diferents tècniques de representació gràfica. Escollir adequadament el tipus de representació gràfica que convé usar depenent de l'objecte d'estudi o investigació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Comprendre i assimilar conceptes bàsics teòrics, sobre la Cartografia com a ciència geogràfica i com tècnica.
 • Obtenir els coneixements bàsics dels mètodes i tècniques per al maneig adequat de la cartografia bàsica, la utilització correcta de variables visuals, l'aprofitament de mapes temàtics i la capacitació per al disseny i redacció cartogràfica.
 • Asseure les bases teòriques per al posterior maneig en un Sistema d'Informació Geogràfica.
 • Integrar i relacionar els coneixements adquirits en altres assignatures amb els continguts d'aquesta matèria i establir els vincles entre la Cartografia i altres tècniques geogràfiques.
 • Conèixer i comprendre el paper de la Cartografia com a eina en estudis del territori i de planificació mediambiental.
 • Aprendre a manejar diferents tècniques de representació gràfica. Triar adequadament el tipus de representació gràfica a emprar depenent de l'objecte d'estudi o recerca.

 

 

Dades generals

Codi: 33002
Professor/a responsable:
BAÑOS CASTIÑEIRA, CARLOS JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix