Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Los contenidos que fundamentan esta asignatura estarán relacionados directamente con los de cada área de conocimiento. En cada área, los profesores establecerán los contenidos concretos, según el tema de trabajo elegido, con el alumnado que le sea asignado.

Normativa oficial relativa a esta asignatura:

https://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5568.pdf

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Plantejar un projecte de treball.
 • Aconseguir, en diverses fonts, la informació relacionada amb el tema del treball i sintetitzar-la críticament.
 • Organitzar ordenadament i coherent els objectius, la metodologia, l'anàlisi i les conclusions del treball.
 • Redactar de manera correcta i precisa.
 • Exposar oralment, de manera clara i ordenada, els resultats del treball.
 • Debatre i defensar les idees i conclusions del treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Esta asignatura consta de dos partes: una parte escrita y una parte oral. La primera se basará en la realización de un trabajo de redacción por escrito en cualquiera de las lenguas oficiales establecidas en el Estatuto de la Universidad de Alicante, desarrollado en un programa informático de tratamiento de texto para su tramitación on line; la segunda, una defensa oral del mencionado trabajo. Se tendrán que superar ambas partes para poder aprobar la asignatura. La defensa oral se deberá realizar, como norma general, de manera presencial.

Directrices para la elaboración del TFG en el grado de Historia: https://lletres.ua.es/es/documentos/grados/trabajo-fin-de-grado/directrices-tfg-c002.pdf

La extensión mínima del trabajo se establece en 6 páginas por cada ECTS de la asignatura (6 ECTS x 6= 36 páginas). Para este cómputo quedarán excluidos los textos, cuadros estadísticos o aparato gráfico que no sea de elaboración propia del/de la estudiante, o cuya inclusión no esté justificada en el cuerpo del trabajo en lugar de recogerse en un anexo. La bibliografía empleada para la redacción del trabajo incluirá un mínimo de 25 títulos sin perjuicio de que, además, pueda hacerse uso de un número ilimitado de páginas Web y Blogs profesionales.

La defensa/exposición consistirá en una presentación oral durante un mínimo de 15 y un máximo de 20 minutos de los contenidos, estructura y proceso de elaboración del TFG.

El trabajo será tutorizado por profesorado de la Universidad con el que el alumnado deberá establecer y mantener un contacto (vía tutoría) que permita su seguimiento, corrección y apoyo.

Más información sobre la presentación, planificación, redacción, exposición, gestión de la información y publicación científica del TFG puede encontrarse en el portal web de la Biblioteca de apoyo al TFG. Enlace directo: https://ua-es.libguides.com/TFG_historia

Los coordinadores de cada línea podrán establecer objetivos específicos en función de las particularidades de la misma.

 

 

Dades generals

Codi: 32099
Professor/a responsable:
PARRA VILLAESCUSA, MIRIAM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,2
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,07
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06

Estudis en què s'imparteix