Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
L'OBERTURA D'EUROPA AL MÓN

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en que el alumno sea capaz de comprender la importancia del proceso de expansión llevado a cabo por el hombre a lo largo de la Historia vinculándolo a fenómenos de tipo económico, político, técnico, científico y cultural. Resulta fundamental partir de un buen conocimiento geográfico que permita insertar espacialmente todo el complejo proceso que, paulatinamente, permitió al hombre reconocer y conocer el mundo que habitaba. Asimismo es intención de la asignatura completar los conocimientos y conceptos que el alumno obtendrá del estudio de otras referidas a las diferentes etapas históricas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i els processos més rellevants de les exploracions i els descobriments dels europeus en la resta de continents durant l'edat moderna.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals efectes de l'expansió planetària en les formes d'articulació política, econòmica i social d'aquests territoris, en el coneixement cientificotècnic, en les representacions culturals i en les consciències col·lectives.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants del procés d'obertura d'Europa al món.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions quant a les claus explicatives fonamentals dels processos esmentats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos aportados por el profesorado:
1.- Los contenidos de esta asignatura pretenden que el estudiante adquiera un conocimiento crítico y actualizado de los aspectos más relevantes del proceso conocido como la salida de Europa al mar o época de los grandes descubrimientos y exploraciones.
2.- En el proceso conducente a la adquisición de estos contenidos se emplearán instrumentos que posibiliten el desarrollo de habilidades de lectura comprensiva, razonamiento crítico, interpretación cartográfica y textual así como exposición coherente.
3.- Conviene que en el estudio de la materia se superen las visiones meramente diacrónicas y descriptivas. Asimismo es importante que los alumnos reconozcan y empleen correctamente conceptos historiográficos relacionados con la materia (colonización, explotación económica, imperio colonial, avance científico, economía mundo, etc).
4.- En el proceso de aprendizaje los alumnos deberán manejar las diversas herramientas de recopilación de información propias de los historiadores.

5.- Conviene, asimismo, que los alumnos conozcan la incidencia que las condiciones naturales y climáticas han ejercido sobre las sociedades europeas durante el período conocido como Pequeña Edad del Hielo (PEH) o Pequeña Edad Glaciar (PEG), y cómo éstas pudieron condicionar los viajes de expedición a lo largo de la Historia.

6.- También se han de considerar los avances científico-técnicos llevados a cabo por el hombre desde la época medieval hasta el período contemporáneo.

 

 

Dades generals

Codi: 32072
Professor/a responsable:
GARCIA TORRES, ADRIAN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix