Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LES PRIMERES SOCIETATS I CULTURES DEL MEDITERRANI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura permite a los estudiantes profundizar en el conocimiento de las sociedades de la cuenca mediterránea durante la Prehistoria y la Edad Antigua. Analiza su evolución histórica de un modo global, transmitiendo al alumnado la comprensión del Mediterráneo común un ámbito en el que las diversas sociedades se relacionaban, participando en una misma dinámica histórica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les hipòtesis i els processos històrics fonamentals relacionats amb l'estudi de les societats de la prehistòria i la història antiga de les zones mediterrànies.
 • Dominar les fonts bibliogràfiques relacionades amb les societats prehistòriques i de l'antiguitat de l'àmbit mediterrani.
 • Desenvolupar professionalitat en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i en l'aplicació de tècniques de reconeixement i caracterització de grups arqueològics prehistòrics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conseguir una visión de conjunto de la dinámica histórica y de los procesos de interacción entre las sociedades del Mediterráneo durante la Prehistoria y la Edad Antigua.

 

 

Dades generals

Codi: 32070
Professor/a responsable:
OLIVARES PEDREÑO, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix