Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA I CULTURA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Historia y cultura contemporánea aborda el estudio de las manifestaciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas más relevantes en la edad contemporánea, sobre todo del mundo occidental. Este estudio analiza transversalmente tales manifestaciones a través de los conceptos más relevantes de la modernidad y de la crisis de la idea de civilización y progreso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar les manifestacions literàries, artístiques, científiques i filosòfiques més rellevants en l'edat contemporània.
 • Desenvolupar la sensibilitat cap a la història de la cultura.
 • Emprar els conceptes específics relatius a les diverses manifestacions intel·lectuals contemporànies.
 • Desenvolupar una capacitat d'anàlisi i crítica quant a la cultura contemporània.
 • Reconèixer teòricament i visual les diverses manifestacions culturals contemporànies.
 • Emetre judicis raonats quant a la cultura contemporània.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Estudiar de las manifestaciones literarias, artísticas, científicas y filosóficas más relevantes en la edad contemporánea.
 • Desarrollar la sensibilidad hacia la Historia de la cultura.
 • Manejar los conceptos específicos relativos a las distintas manifestaciones intelectuales contemporáneas.
 • Desarrollar una capacidad de análisis y crítica ante la cultura contemporánea.
 • Reconocer teórica y visualmente las diferentes manifestaciones culturales contemporáneas.
 • Emitir juicios razonando con respecto a la cultura contemporánea.

 

 

Dades generals

Codi: 32064
Professor/a responsable:
SEVILLANO CALERO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix