Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESGLÉSIA, ESTAT I SOCIETAT EN L'ESPANYA MODERNA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l’explicació i comprensió dels distints aspectes que presenta el fenomen religiós en l’Espanya moderna: econòmics, organitzatius, polítics, socials, i culturals d’Espanya, des de l’època dels Reis Catòlics fins al final de l’Antic Règim (ss. XV-XIX). 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i explicar el protagonisme de l'Església, en la vessant econòmica, social i institucional, i de la cultura religiosa en l'Espanya moderna.
 • Distingir els elements essencials que contribuïren a definir les relacions entre l'Església i el poder polític al llarg de l'edat moderna.
 • Diferenciar i formular les diverses modalitats que adoptaren les manifestacions espirituals i culturals vinculades a la concepció cristiana del món.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals en les relacions entre l'Església, l'estat i la societat en el període modern.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Que els estudiants coneguen les relacions Església-Estat en la Modernitat així com les seues implicacions socials. Esta assignatura no s’oferix des d’una perspectiva confessional, sinó estrictament històrica-crítica.

 

 

Dades generals

Codi: 32063
Professor/a responsable:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix