Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MODELS I CONSTRUCCIONS HISTÒRIQUES EN L'ANTIGUITAT I EN L'EDAT MITJANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DATOS GENERALES DE DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Modelos y construcciones históricas en la Antigüedad y el Medievo CURSO: 4º SEMESTRE: 1º CRÉDITOS ECTS: 6 DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Historia CONTEXTO DE LA ASIGNATURA. Esta asignatura contempla una aproximación a los elementos teóricos y metodológicos básicos de unos procesos históricos determinantes en las épocas antigua y medieval, tales como las migraciones, las colonizaciones, las identidades, la ciudad y el mundo urbano y las formas de dependencia y libertad, que se ha construido como verdaderos modelos historiográficos, y que puede contribuir mediante el examen de estas construcciones históricas a reformular visiones tradicionales y sesgadas del pasado histórico. La asignatura tiene vínculos destacados con otras de la misma mención, en especial Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y contemporánea. PROFESOR/A RESPONSABLE: Juan Antonio Barrio Barrio. PROFESORADO: Juan Antonio Barrio Barrrio. Jaime Molina Vidal.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les formes amb què la ciència i els historiadors han construït les concepciones històriques des del context social, polític i cultural de la seua època.
 • Analitzar i utilitzar perspectives d'anàlisi diferents dels fets històrics, per a la construcció de models interpretatius.
 • Aprender a analitzar i comentar críticament diverses òptiques i interpretacions de la història i els conceptes axials d'aquesta.
 • Saber llegir i interpretar el fenomen històric com a objecte de coneixement en construcció, susceptible de ser influït per la realitat social i ideològica que l'analitza.
 • Contraposar una visió absolutament transversal de la història a la fragmentació per períodes i promoure en l'alumnat la consciència de ser historiador de manera completa.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Comprender las formas con las que la ciencia y los historiadores/as han construido las concepciones históricas desde el contexto social, político y cultural de su época.

- Analizar y utilizar perspectivas de análisis diferentes de los hechos históricos para la construcción de modelos interpretativos.

- Aprender a analizar y realizar comentarios críticos sobre diferentes ópticas e interpretaciones de la Historia y de sus conceptos axiales.

- Saber leer e interpretar el fenómeno histórico como objeto de conocimiento en construcción, susceptible de ser influido por la realidad social e ideológica que la analiza.

- Contraponer una visión absolutamente transversal de la Historia a la fragmentación por periodos, promoviendo en los alumnos/as la conciencia de ser historiador/a de forma completa.

- Forjar un espíritu crítico que propicie la discusión de problemas sociales, culturales y políticos.

 

 

Dades generals

Codi: 32061
Professor/a responsable:
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix