Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA I GÈNERE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Historia y Género contempla una aproximación a los elementos teóricos básicos de la historia de género y la historia de las mujeres, que puede contribuir a reformular visiones sesgadas del pasado. Además, estudia las relaciones entre mujers y hombres en la vida económica, social política y cultural, desde las sociedades preindustriales a la actualidad. También abarca la evolución de discursos y prácticas igualitarias, que contribuyeron a la evolución del feminismo como movimiento heterogéneo y plural.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les aportacions teòriques dels estudis de dones i de gènere en l'aplicació que tenen a l'estudi de la realitat històrica.
 • Entendre la manera com el gènere actua en la construcció d'imatges, discursos, sistemes normatius, models institucionals i formes de subjectivitat.
 • Adquirir els mètodes, les tècniques i els instruments d'anàlisi per a poder examinar críticament les fonts històriques aplicant la perspectiva de gènere.
 • Identificar l'evolució de les relacions de gènere en àmbits econòmics, socials, polítics i culturals.
 • Fomentar entre l'alumnat perspectives crítiques per a promoure situacions socials d'igualtat entre homes i dones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Comprender las aportaciones teóricas de los estudios de mujeres y de género en su aplicación al estudio de la realidad histórica.
Entender cómo el género actúa en la construcción de imágenes, discursos, sistemas normativos, modelos institucionales y formas de subjetividad.
Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder examinar críticamente las fuentes históricas aplicando la perspectiva de género.
Identificar la evolución de las relaciones de género en ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales.
Fomentar entre el alumnado perspectivas críticas encaminadas a promover situaciones sociales de igualdad entre hombres y mujeres.

 

 

 

Dades generals

Codi: 32060
Professor/a responsable:
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix