Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MEMÒRIA I USOS PÚBLICS DE LA HISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Memoria y usos públicos de la historia contempla una aproximación a los elementos teóricos y metodológicos básicos de los  conceptos de memoria histórica, identidades e imaginarios colectivos y su relación con la historia, así como los usos públicos de la historia, políticas del pasado y políticas de la memoria. Se analizan, además, las fuentes y los soportes para la reconstrucción de la memoria y su configuración como un nuevo campo historiográfico de marcado carácter interdisciplinar, atendiendo especialmente a los actuales debates que en el ámbito académico, social y político se han suscitado en torno a la conflictividad, violencia y genocidios del siglo XX.
La asignatura es afín a las restantes asignaturas que configuran el Itinerario 1: “Patrimonio Cultural y  Divulgación de la Historia”, y  tiene vínculos con otras asignaturas de los otros dos itinerarios, como  “Historia y Género”, “Modelos y construcciones históricas en la Antigüedad y en el Medievo”, “Ideas y construcciones históricas en las épocas moderna y contemporánea”, “Historia y Cultura Contemporánea” y “Europa y el Mundo Mediterráneo Contemporáneos: estructuras y dinámicas de cambio”.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les aportacions teòriques de la investigació sobre la memòria.
 • Conèixer les principals posicions historiogràfiques en el debat sobre la memòria.
 • Entendre les polítiques de memòria, les institucions documentals i l'arqueologia com a resultat d'unes interpretacions vinculades a interessos polítics i historiogràfics.
 • Valorar i interpretar els recursos arqueològics i documentals amb relació als usos públics de la història.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

OBJETIVOS ESPECÍFICOS APORTADOS POR EL PROFESORADO

  1. Adquirir conocimientos básicos sobre  la memoria y sus relaciones con la historia, el trasfondo social y cultural de los distintos discursos de la memoria histórica y el análisis de los conceptos que articulan esos discursos.
  2. Reconocer y analizar diversos tipos de fuentes y soportes de reconstrucción de la memoria histórica.
  3. Introducción al debate académico, social y político sobre la memoria histórica y la reflexión crítica sobre el pasado desde el presente. 
 

 

 

Dades generals

Codi: 32054
Professor/a responsable:
GUTIERREZ LLORET, ROSA ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix