Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RECURSOS I FORMES DE DIVULGACIÓ EN LA HISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La socialización del conocimiento es uno de los elementos centrales de la investigación actual a todos los niveles. Más allá de la creación de conocimientos científicos, de carácter básico o aplicado, se ha hecho patente la necesidad de establecer estrategias de comunicación que acerquen los resultados de la investigación y el nivel de la ciencia al conjunto de la sociedad. Por ello se plantea una asignatura de este tipo en la que se tratarán distintas formas y recursos de difusión o “divulgación” del conocimiento científico. Aunque los ejemplos preferentes que se tratarán estarán relacionados con la Antigüedad y la Edad Media la asignatura tiene pretensiones transversales que en el fondo trata de plantear problemas, discusiones y estrategias válidos para cualquier periodo histórico. Por ello se hará especial hincapié en la reflexión crítica por parte del alumnado sobre los distintos modos de percepción de la Historia en ámbitos ajenos al mundo científico y sobre las formas en que ésta se proyecta al conjunto de la sociedad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre les formes amb què historiadors, professionals de la història i altres agents socials han elaborat diversos models de divulgació històrica, des del context social, polític i cultural de la seua època.
 • Analitzar i utilitzar perspectives d'anàlisi dels diversos models de divulgació de la història. 
 • Aprendre a buscar, identificar, comparar i crear eines de treball en diferents suports útils per a l'historiador.
 • Saber interpretar la influència dels fenòmens i processos històrics, de la història en general, en els mitjans de comunicació actuals i les visions polítiques, socials i historiogràfiques que s'hi generen.
 • Construir una idea comuna sobre la necessitat que els historiadors divulguen la història.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conocer los principales recursos de divulgación y socialización del conocimiento de la Historia

- Desarrollar una actitud crítica en el ámbito de la divulgación de los conocimientos científicos

- Crear una actitud abierta y positiva hacia la creación de contenidos divulgativos

- Desplegar todas las capacidades del Historiador/a para acercar los contenidos científicos al gran público, adaptándolos a los discursos de la divulgación y a sus mediso de comunicación

 

 

Dades generals

Codi: 32051
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix