Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DEMOCRÀCIES I DICTADURES EN L'ESPANYA DEL SEGLE XX

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Democracias y dictaduras en la España del siglo XX aborda de manera trasversal y no cronológica los principales procesos políticos, sociales, económicos y culturales que tuvieron lugar en España a lo largo del siglo XX. De esta forma, estudia de manera comparada las diversas etapas políticas que se desarrollaron en el pasado español más reciente, destacando los cambios y permanencias entre ellas. Esta asignatura obligatoria de Historia Contemporánea supone el colofón del Módulo Historia de la Península Ibérica y de España. Introduce al alumnado en el manejo de conceptos históricos básicos, en los debates actuales de la historiografía sobre la España del siglo XX y en el recurso a fuentes de información bibliográfica e informática. Pretende capacitar al alumnado para el análisis, la síntesis y la expresión.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Distingir i explicar els principals processos històrics esdevinguts en l'Espanya del segle XX.
 • Identificar els conceptes històrics i el llenguatge sociopolític de l'Espanya del segle XX.
 • Situar els principals actors polítics i relacionar-los amb l'entorn cultural, social i econòmic.
 • Distingir i definir els elements bàsics que configuren el context econòmic i social espanyol i la relació amb els canvis polítics.
 • Familiaritzar-se amb les fonts historiogràfiques més importants per a la història contemporània d'Espanya i elaborar interpretacions coherents sobre els esdeveniments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.Distinguir y explicar los principales procesos históricos que han tenido lugar en la España del siglo XX.
2.Identificar los conceptos históricos y el lenguaje sociopolítico de la España siglo XX.
3.Situar los principales actores políticos relacionándolos con su entorno cultural,social y económico.
4.Distinguir y definir los elementos básicos que configuran el contexto económico y social español y su relación con los cambios políticos.
5.Familiarizarse con las fuentes historiográficas más importantes para la historia contemporánea de España y elaborar interpretaciones coherentes acerca de los acontecimientos.
6.Obtener un conocimiento básico y crítico de las líneas de investigación existentes en la materia y de la historiografía y bibliografía reciente.

 

 

Dades generals

Codi: 32046
Professor/a responsable:
GUTIERREZ LLORET, ROSA ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix