Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura dedicada a la formación teórica, metodológica y técnica con las que se realizan las inferencias históricas,
con especial atención a las sociedades prehistóricas y de la Historia Antigua.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les bases metodològiques relacionades amb l'estudi de les societats prehistòriques i de l'antiguitat.
 • Dominar els principals conceptes de la metodologia prehistòrica i històrica.
 • Aprendre a diferenciar la qualitat de la informació proporcionada per les fonts arqueològiques prehistòriques.
 • Desenvolupar la professionalitat, amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Conèixer la importància de l'epigrafia i la numismàtica, com a part fonamental del desenvolupament històric de la història antiga com a disciplina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Que los estudiantes desarrollen la habilidad para discernir qué técnicas y métodos aplicar en relación con los objetivos de investigación planteados.

 

 

Dades generals

Codi: 32040
Professor/a responsable:
JOVER MAESTRE, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix