Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura concebuda perquè l'estudiant adquirisca els coneixements imprescindibles referits a la Història d'Espanya durant el període comprès entre intervinguts del segle XV i les albors del segle XIX en els aspectes demogràfics, econòmics, socials, religiosos i culturals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica de la monarquia hispànica, des dels Reis Catòlics fins a l'època de Carles IV.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història dels territoris hispànics en els segles XVI, XVII i XVIII.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants de la història moderna d'Espanya.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.- Els continguts d'aquesta assignatura pretenen que l'estudiant adquirisca un coneixement crític i actualitzat dels aspectes més rellevants de la Història d'Espanya durant els segles XVI, XVII i XVIII des del punt de vista polític, social, econòmic i cultural.

2.- En el procés conduent a l'adquisició d'aquests continguts s'empraran instruments que possibiliten el desenvolupament d'habilitats de lectura comprensiva, raonament crític i exposició coherent.

3.- En l'estudi de la matèria és convenient que se superen les visions merament diacròniques i descriptives. Així mateix és important que els alumnes prenguen consciència de les relacions entre passat i present, així com que es familiaritzen amb el raonament multicausal i les perspectives comparades.

4.- En el procés d'aprenentatge els alumnes hauran de manejar les diverses eines de recopilació d'informació pròpies dels historiadors.

5.- Convé, igualment, que l'alumnat conega la incidència que les condicions naturals i climàtiques han exercit sobre les societats europees durant el període conegut com a Petita Edat del Gel (PEH) o Petita Edat Glacial (PEG), establint les comparacions oportunes entre aquest període de la història i els anteriors i posteriors.

 

 

;

Dades generals

Codi: 32037
Professor/a responsable:
BERNABE GIL, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix