Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l'explicació i comprensió del desenvolupament dels processos econòmics, socials, polítics i culturals d'Europa, des de la firma de la pau de Westfalia (mitjans del segle XVII) fins a la crisi de l'Antic Règim (finals del segle XVIII).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els problemes i processos més rellevants de l'evolució històrica dels estats moderns, des de l'època de Lluís XIV fins a la crisi de l'antic règim.
 • Diferenciar i interrelacionar els principals processos econòmics, socials, polítics i culturals que van configurar la història europea i extraeuropea en la baixa edat moderna.
 • Distingir i explicar els trets, factors i esdeveniments més rellevants del període comprés entre la mitat del segle XVII i el temps previ a les revolucions.
 • Revisar críticament les concepcions i interpretacions sobre les claus explicatives fonamentals del període en qüestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius específics aportats pel professorat:

1. Conèixer la incidència determinada per les condicions naturals i ecològiques en les societats europees de la Petita Edat del Gel. Comparar aquests paràmetres amb els de les societats anteriors i posteriors a aquest període.
2. Conèixer i familiaritzar-se amb les fonts culturals i científiques de la Il · lustració, i analitzar les seves conseqüències en les societats posteriors.

 

 

;

Dades generals

Codi: 32035
Professor/a responsable:
MAS GALVAÑ, CAYETANO ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MODERNA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix