Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ARQUEOLOGIA DE LES SOCIETATS MEDIEVALS I POSTMEDIEVALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura Arqueología de las sociedades medievales y postmedievales está dedicada al estudio de la historia material de las sociedades medievales, modernas y contemporáneas, a través del análisis y reconocimiento de sus principales vestigios arqueológicos, atendiendo a la gestión, conservación, difusión y divulgación del patrimonio postclásico en el marco de la dinámica histórica en la que se inscribe. Esta asignatura se concibe desde una perspectiva transversal, haciendo especial hincapié en los debates históricos en los que la evidencia material y arqueológica constituye un elemento fundamental.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els processos històrics desenvolupats en les societats medievals i postmedievals.
 • Diferenciar aquests processos, a través dels registres arqueològics específics de cada formació social o període cultural.
 • Distingir i explicar els principals indicadors arqueològics d'aquestes societats.
 • Aplicar els principis de la metodologia arqueològica a la resolució de problemes històrics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conocer e identificar los principales vestigios arqueológicos generados por las sociedades medievales y postmedievales
2. Analizar la vinculación de las fuentes arqueológicas en las problemáticas históricas de las diferentes sociedades que las generan
3. Comprender y valorar el potencial de los registros arqueológicos de los periodos históricos más recientes y su aportación a la Historia
4. Adquirir un compromiso profesional en relación con la gestión, conservación y divulgación del patrimonio postclásico

 

 

Dades generals

Codi: 32034
Professor/a responsable:
GUTIERREZ LLORET, SONIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix