Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DADES GENERALS DENOMINACIÓ DE L'ASSIGNATURA: La formació medieval dels Regnes Ibèrics (Segles V-XV) CURS: 3º SEMESTRE: 1º CRÈDITS ECTS: 6 DEPARTAMENT I ÀREES: Història Medieval, Història Moderna i Ciències i Tècniques historiogràfiques. ESTUDIS EN els quals S'IMPARTEIX: Grau en Història CONTEXT DE L'ASSIGNATURA: Assignatura dedicada a l'explicació i comprensió del desenvolupament dels processos polítics, econòmics, socials i culturals durant els segles medievals en la Península Ibèrica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar la història de la península Ibèrica durant els segles V-XV, com un procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les diverses formes d'estructuració del poder en les societats ibèriques.
 • Caracterizar les estructures socioeconòmiques en el conjunt de societats homòlogues coetànies mediterrànies (europees, africanes i asiàtiques).
 • Distingir les transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, l'evolució de les institucions i la incidència en els canvis de les societats medievals de la península Ibèrica.
 • Situar les categories i els conceptes associats a la història de la península Ibèrica. Comparar aquests paràmetres amb altres societats.
 • Conèixer i distingir les estructures, les realitats i les bases materials que han influït en la formació moderna i contemporània dels estats ibèrics (Portugal i Espanya), amb atenció al procés de formació territorial, institucional i política sorgit en els segles XIII-XV.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1.Conèixer les fonts històriques de l'Edat Mitjana en la península Ibèrica i la seua interpretació històrica com a fonts de recerca.

 

 

;

Dades generals

Codi: 32033
Professor/a responsable:
PARRA VILLAESCUSA, MIRIAM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix