Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA HISPÀNIA ANTIGA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

HISTORIA DE HISPANIA ANTIGUA

CÓDIGO: 32032

 

Asignatura dedicada a la explicación, comprensión y análisis de los principales procesos de la Historia Antigua de la Península Ibérica. Esta asignatura ofrece al alumnado una formación amplia y desarrollada de los acontecimientos desarrollados en la Península Ibérica como consecuencia del contacto progresivo primero con fenicios, griegos, cartagineses y luego con los romanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els processos de transformació la història antiga de la península Ibèrica.
 • Aproximació a les fonts que permeten el coneixement de la història antiga de la península Ibèrica.
 • Diferenciar i caracteritzar els elements geogràfics i culturals identificadors d'Hispània.
 • Conèixer i analitzar els sistemes històrics de l'antiguitat, a partir de les bases socioeconòmiques i amb un èmfasi especial en les connotacions culturals.
 • Esperonar un esperit crític que afavorisca la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conocimiento del ritmo de los procesos históricos de la Historia Antigua de la Península Ibérica a partir de las fuentes antiguas

2. Conocimiento de la geografía antigua de Hispania

3. Conocimiento diacrónico y sincrónico de la historia de Hispania en relación con la historia del Mediterráneo antiguo.

 

 

Dades generals

Codi: 32032
Professor/a responsable:
ABASCAL PALAZON, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix