Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PREHISTÒRIA EN LA PENÍNSULA IBÈRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura dedicada a la explicación de los principales conceptos y categorías de las sociedades  que se desarrollan a lo largo de la Prehistoria en el ámbito de la península Ibérica, así como al análisis de los grandes procesos sociales y culturales durante estos periodos de la Historia de la Humanidad. Se prestará una especial atención al poblamiento prehistórico de la Comunidad Valenciana y al grafismo y simbolismo en la Prehistoria peninsular

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els processos fonamentals relacionats amb l'estudi de les societats prehistòriques de l'àmbit peninsular, nacional i local.
 • Analitzar els problemes i temes plantejats en l'estudi de societats prehistòriques de la península Ibèrica.
 • Dominar les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb la prehistòria en la península Ibèrica.
 • Desenvolupar professionalitat en l'aplicació de tècniques de reconeixement i caracterització dels grups prehistòrics reconeguts en la península Ibèrica i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos:
1.Que los estudiantes conozcan y comprendan los procesos fundamentales relacionados con el estudio de las sociedades prehistóricas del ámbito peninsular, regional y local.

2.Que analicen los problemas y  temas planteados en el estudio de sociedades prehistóricas de la península Ibérica.

3. Que conozcan el poblamiento prehistórico en la Comunidad Valenciana y sus principales yacimientos.

4. Que dominen las fuentes bibliográficas básicas relacionadas con la Prehistoria en la península Ibérica.

5. Que desarrollen profesionalidad en la aplicación de técnicas de reconocimiento y caracterización de los grupos prehistóricos reconocidos en la península Ibérica y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

 

 

Dades generals

Codi: 32031
Professor/a responsable:
LORRIO ALVARADO, ALBERTO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix