Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura aborda los conceptos y categorías fundamentales relacionados con los archivos y los documentos, así como de las materias relacionadas. El  estudio de éstos resulta esencial en el marco de los estudios de Historia, toda vez que son objeto de conocimiento y fuente de información para la investigación histórica. De igual modo, se sientan las bases de la gestión documental así como de las tareas y funciones en torno al archivo, especialmente en cuanto a documentación y archivos históricos se refiere.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre la disciplina encarregada del món dels arxius i del principal objecte de treball d'aquests: els documents, en un procés diacrònic, complex, dinàmic i en contínua evolució.
 • Comprendre la importància dels arxius com a pilars de la nostra societat i la memòria passada, present i futura i com a salvaguarda dels drets, les responsabilitats i les obligacions ciutadanes.
 • Desenvolupar una consciència crítica quant a l'articulació de la societat civil, mitjançant la valoració dels arxius com a institucions que cal preservar i, en algunos casos, recuperar.
 • Emprar amb propietat els conceptes i la terminologia de les disciplines relacionades.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre els mètodes i les tècniques de treball relacionats amb la gestió i organització dels documents en els arxius.
 • Capacitat d'usar els recursos i les tècniques informàtiques i d'Internet sobre continguts relacionats amb la disciplina.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Aprehender los elementos y principios fundamentales de las materias relacionadas con los documentos y los archivos
 • Comprender la significación del archivo y de los documentos como elementos esenciales del trabajo archivístico e histórico
 • Entender la gestión de los documentos y la administración de archivos desde un punto de vista global
 • Conocer la normativa relativa al acceso, consulta y conservación de documentos y archivos
 • Tomar conciencia de los derechos individuales y ciudadanos que emanan de los documentos; prueba de la responsabilidad y de la transparecia de las organizaciones, y de su valor para la conservación de la memoria y del patrimonio histórico de la humanidad.

 

 

;

Dades generals

Codi: 32029
Professor/a responsable:
MATEO RIPOLL, VERONICA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix