Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSOLIDACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'EUROPA (SEGLES XI-XV)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

DATOS GENERALES DE DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Consolidación y desarrollo de Europa (siglos XI-XV) CURSO: 2º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6 DEPARTAMENTO Y ÁREAS: Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. ESTUDIOS EN LOS QUE SE IMPARTE: Grado en Historia CONTEXTO DE LA ASIGNATURA. Asignatura dedicada a la explicación y comprensión del desarrollo de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales en Europa durante los siglos XI-XV.PROFESOR/A RESPONSABLE: Miguel-Ángel González Hernández. PROFESORADO: Miguel-Ángel González Hernández.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar la història d'Europa en el període formatiu (segles XI-XV), com a procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les diverses formes d'estructuració del poder en les societats plenomedievals i baixmedievals.
 • Caracteritzar les estructures socioeconòmiques en el conjunt de societats europees i la relació amb les societats africanes i asiàtiques coetànies.
 • Distingir les transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, l'evolució de les institucions i la incidència en els canvis de les societats plenomedievals i baixmedievals europees i mediterrànies, atenent a les relacions internacionals.
 • Situar les categories i els conceptes associats a la història d'Europa. Comparar aquests paràmetres amb altres societats com les preindustrials i capitalistes.
 • Conèixer i distingir les estructures, les realitats i les bases materials que han influït en la formació moderna i contemporània dels països ibèrics, europeus i mediterranis, atenent al procés de globalització sorgit en els segles XIV-XV.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Situar los conceptos y categorías asociados a la Historia de Europa. Comparar estos parámetros con otras sociedades como las preindustriales y capitalistas. 2. Conocimiento y familiarización con las fuentes y recursos bibliográficos básicos en la historiografía medieval pasada y reciente.

 

 

Dades generals

Codi: 32026
Professor/a responsable:
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix