Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIETATS AGRÍCOLES I METAL·LÚRGIQUES EN LA PREHISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Assignatura dedicada a l'explicació dels principals conceptes i categories de les societats agricultores i metal·lúrgiques que es desenvolupen al llarg de la Prehistòria, així com l'anàlisi dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant aquests períodes de la Història de la Humanitat

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre les hipòtesis, les teories i els processos fonamentals relacionats amb l'estudi de les societats de la prehistòria recent i la protohistòria.
 • Dominar les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb societats de la prehistòria recent i la protohistòria.
 • Desenvolupar professionalitat en l'aplicació de tècniques de reconeixement i caracterització de grups arqueològics prehistòrics i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius generals

 1. Que els estudiants coneguen i comprenguen de les hipòtesis, teories i processos fonamentals relacionats amb l'estudi de les societats de la Prehistòria recent i la Protohistòria.
 2. Que dominen les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb societats de la Prehistòria recent i la Protohistòria.
 3. Que desenrotllen professionalitat en l'aplicació de tècniques de reconeixement i caracterització de grups arqueològics prehistòrics i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) .

Objectius específics que el professor afegix:

 1. Comprensió dels conceptes i categories fonamentals relacionats amb la Prehistòria recent
 2. Assimilació dels grans processos socials i culturals desenvolupats durant la Prehistòria recent
 3. Coneixement i maneig les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb la Prehistòria recent.
 4. Donar a conèixer els principals jaciments i exemples de cada cultura i període històric analitzat per garantir un coneixement bàsic de cultura general fonamental per al correcte desenvolupament de la formació.
 5. Exposar la historiografia i principals debats interpretatius per a cada cultura i període considerat per evidenciar el procés evolutiu de la disciplina prehistòrica.

 

 

Dades generals

Codi: 32025
Professor/a responsable:
GARCIA ATIENZAR, GABRIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix