Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELS ORÍGENS MEDIEVALS D'EUROPA (SEGLES V-X)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La matèria que correspon a aquesta assignatura se centra en els fenòmens més destacats que van esdevenir en l'Europa occidental cristiana entre els segles V al X, al costat d'altres espais circumdants com l'Europa nòrdica i eslava, a més de dues civilitzacions de gran rellevància com Bizanci i l'Islam. El període temporal a tractar comença amb la crisi i caiguda de l'Imperi Romano, l'antiguitat tardana i l'alta Edat Mitjana.

Els processos més significatius van ser la desintegració econòmica, social i política de l'Imperi, les invasions dels pobles bàrbars, la creació dels primers regnes germans, el sorgiment de Bizanci i el naixement de l'Islam. Posteriorment es vas agafar al que el medievalisme ha definit com el naixement d'Europa amb l'Imperi Carolingi i la consolidació del feudalisme.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar el període inicial de la història d'Europa (segles V-XI), com a procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les diverses formes d'estructuració del poder en les societats altmedievals.
 • Caracteritzar les estructures socioeconòmiques en el conjunt de societats europees i la relació amb les societats africanes i asiàtiques coetànies.
 • Distingir les transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, l'evolució de les institucions i la incidència en els canvis de les societats altmedievals europees i mediterrànies, atenent a les relacions internacionals.
 • Situar les categories i els conceptes associats a la història d'Europa. Comparar aquests paràmetres amb altres societats com les tardoantigues, feudals i preindustrials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Situar els conceptes i categories associats a la Història d'Europa. Comparar aquests paràmetres amb altres societats com les de l'antiguitat tardana, feudals i preindustrials

2. Coneixement i familiarització amb les fonts i recursos bibliogràfics bàsics en la historiografia medieval passada i recent.

 

 

Dades generals

Codi: 32023
Professor/a responsable:
SOLER MILLA, JUAN LEONARDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: HISTÒRIA MEDIEVAL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix