Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23


Asignatura dedicada a la explicación de los principales conceptos y categorías de las sociedades cazadoras y recolectoras que se desarrollan a lo largo de la Prehistoria, así como al análisis de los procesos sociales y culturales desarrollados durante estos periodos de la Historia de la Humanidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Que els estudiants coneguen i comprenguen les hipòtesis, teories i processos fonamentals relacionats amb l'estudi de les societats caçadores i recol·lectores de la prehistòria.
 • Que dominen les fonts bibliogràfiques bàsiques relacionades amb les societats caçadores i recol·lectores de la prehistòria.
 • Que desenvolupen professionalitat en l'aplicació de tècniques de reconeixement i caracterització de grups arqueològics caçadors i recol·lectors prehistòrics i en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

;

Dades generals

Codi: 32020
Professor/a responsable:
BARCIELA GONZALEZ, VIRGINIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: PREHISTÒRIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix