Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONTS I DOCUMENTS PER A LA HISTÒRIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura aborda els conceptes i categories fonamentals relacionats amb l'Arqueologia, les Ciències i Tècniques Historiogràfiques i les Ciències de la Documentació i introduïx a l'alumnat en les diferents fonts d'informació històriques. Oferix una formació bàsica en el coneixement i ús dels instruments per a l'exercici professional en la gestió del patrimoni material, documental i bibliogràfic i en la investigació i documentació històrica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).
 • CE7 : Llegir, analitzar i interpretar el registre arqueològic.

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre la diferent naturalesa de les fonts històriques i els seus procediments crítics.
 • Conèixer les possibilitats dels registres documentals com a fonts històriques i geogràfiques.
 • Conèixer i comprendre el paper específic de l'arqueologia i les ciències i tècniques historiogràfiques en els estudis històrics i geogràfics.
 • Comprendre la distinció i valoració dels registres arqueològics i textuals en els seus diferents àmbits d'actuació.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Que l'alumnat conega les característiques i la naturalesa de les diferents fonts materials i documentals i la seua funció en la recerca històrica. Que l'alumnat conega i valore el patrimoni històric, arqueològic i documental

 

 

Dades generals

Codi: 32001
Professor/a responsable:
GRAU MIRA, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: ARQUEOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix