Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
URBANISME I MEDI AMBIENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La sociedad contemporánea se materializa en espacios cada vez más urbanizados, en formas y retos nuevos que exigen, en primer lugar, un conocimiento e interpretación de los procesos y fuerzas que configuran esos espacios y, en segundo lugar, dotar a los alumnos de herramientas para la intervención en los mismos.

Sin embargo, frente a la visión tradicional sectorial de la ingeniería, se propone un nuevo concepto de la misma mucho más abierto y vinculado con otras dimensiones que constituyen esa nueva realidad espacial contemporánea.

 

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-11 : Capacitat per a aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-2 : Coneixement i comprensió del funcionament dels ecosistemes i els factors ambientals.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-3 : Coneixement del marc de regulació de la gestió urbanística. Capacitat per a elaborar projectes d'ordenació territorial, planejament urbanístic i d'urbanització.
 • CET-4 : Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures.

GRAU EN ENGINYERIA CIVIL

 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil. Capacitat per a fer plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i d'ordenació del territori.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

-        Comprensión de la naturaleza espacial de los proyectos y obras de ingeniería civil en la ciudad y el territorio, “deconstruyendo” su autonomía sectorial.

-        Comprensión de la ciudad y territorio como artefactos complejos, proporcionando contenidos teóricos e interpretativos sobre los procesos de cambio espacial y de los agentes y causas que los provocan.

-        Desplegar habilidades con relación al proyecto de urbanización desde la consideración de sus elementos constituyentes, hasta la participación de los mismos en la configuración del espacio urbano.

-        Relacionar el proyecto de infraestructuras y servicios urbanos con los instrumentos de planeamiento.

 

 

Dades generals

Codi: 33524
Professor/a responsable:
ORTUÑO PADILLA, ARMANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix