Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aquesta assignatura de caràcter optatiu pot ser realitzada per estudiants del Grau en Geografia i Ordenació del Territori que hagen superat els 60 ECTS de Formació Bàsica i, com a mínim, 60 ECTS obligatoris. Les pràctiques externes constitueixen una activitat curricular de naturalesa formativa supervisada per la Facultat, on cada estudiant ha de realitzar 120 hores pràctiques en una entitat col·laboradora, pública o privada, d'àmbit nacional o internacional.
Les condicions de les pràctiques a realitzar (període temporal, tipus de jornada, tasques,…) queden establides en un acord signat per estudiant, entitat col·laboradora i universitat. L'entitat col·laboradora ha d'assignar a cada estudiant un tutor o una tutora que s'encarregarà de supervisar l'activitat realitzada en aqueixa entitat. Igualment, la Universitat d'Alacant assignarà a cada estudiant un tutor o una tutora acadèmica que s'encarregarà d'oferir l'orientació i el suport necessari per a la correcta realització de les pràctiques externes

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar l'aplicació pràctica de les competències adquirides en tots els mòduls i matèries del pla d'estudis.
 • Aplicar les competències de la titulació a l'àmbit professional.
 • Possibilitar l'aprenentatge autònom i la capacitat d'adaptació en l'àmbit professional, que són propis de la titulació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23:

- Millorar l'ocupabilitat mitjançant la consolidació de les competències transversals i específiques del títol que precisen de la realització d'activitats pràctiques en el món real i/o de la integració en equips multidisciplinaris.
- Conèixer l'organització i el funcionament intern de les entitats col·laboradores públiques i privades, incloent les administracions públiques, el sector públic instrumental i les entitats sense ànim de lucre.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33098
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15

Estudis en què s'imparteix