Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA DE LES MIGRACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Geografia de les migracions és una assignatura optativa que s'imparteix en quart curs del grau en Geografia i Ordenació del Territori. Analitza les migracions i els desplaçaments de població i les seues relacions amb el territori i la societat en l'actual context de canvis soci-territorials i de creixent mobilitat de les persones.
A nivell territorial, social i identitari, les migracions amb totes les seues causes i implicacions s'estan transformant des de finals del segle XX en una qüestió absolutament central per a la comprensió del món actual i del nostre entorn més immediat. És per açò que a una escala global es tracta d'una assignatura fonamental per a entendre la situació i les tendències mundials, i a una escala més local és important per a l'exercici professional dels futurs egressats, especialment per a l'acompliment dels perfils professionals relacionats amb la planificació i gestió territorial, el desenvolupament sostenible local i l'anàlisi territorial de la població.
L'assignatura s'emmarca en el mòdul de Geografia Humana, i juntament amb les assignatures "Geografia política i social" i "Geografia de la Població" conforma la matèria "Geografia de la població i social". A més d'açò té relacions i implicacions evidents amb les assignatures dels mòduls de "Geografia Econòmica" i "Ordenació del Territori" impartides en aquest grau amb anterioritat.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en els conceptes entorn de la mobilitat, migració i integració.
 • Valorar el paper de la geografia i d'altres disciplines en l'estudi de les migracions.
 • Identificar les ruptures en l'evolució de les migracions humanes.
 • Distingir i analitzar tipologies de les migracions actuals.
 • Construir una panoràmica general de les rutes i fluxos migratoris actuals en el món.
 • Explicar els contextos i les característiques de les migracions en els països més desenvolupats i en els països en desenvolupament.
 • Analitzar les causes i els impactes de les migracions.
 • Motivar l'alumnat per a la investigació en temes migratoris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Estudiar l'evolució de les pautes de mobilitat.
- Analitzar els diversos processos de poblament (Ex. urbanització) i de despoblament (Ex. desertització) que es donen en el nostre entorn.
- Mostrar el paper decisiu de les migracions i de la mobilitat en l'ordenació del territori i en el desenvolupament local.
- Analitzar els processos migratoris a diverses escales.
- Mostrar el creixent paper de les migracions en la geopolítica mundial.
- Conèixer els instruments per a l'estudi de les migracions.

 

 

Dades generals

Codi: 33055
Professor/a responsable:
SEMPERE SOUVANNAVONG, JUAN DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix