Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT LOCAL I SOSTENIBILITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura presenta los contenidos básicos conceptuales en materia de desarrollo local y sostenibilidad. Así, desde una perspectiva integrada, se plantea una base conceptual en materia de desarrollo local, las fuentes más importantes, y las sinergias más notables que las diferentes actividades humanas pueden generar en los territorios, no sólo desde el punto de vista socioeconómico, sino también cultural, ambiental y político. En este sentido, la asignatura va desde lo más general y conceptual, hasta el análisis de los diferentes instrumentos de planificación y gestión sostenible del territorio o los efectos territoriales de la aplicación del desarrollo sostenible a diferentes escalas.
La asignatura se convierte en una síntesis perfecta de los contenidos adquiridos por los estudiantes a los largo del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, pues de alguna forma para conseguir un desarrollo local sostenible es necesario combinar las materias de Geografía Física, Geografía Humana con los métodos y técnicas en Geografía, y, por supuesto, con la Ordenación del Territorio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Definir instruments i eines vinculades a l'optimització i capacitació dels recursos endògens i sostenibles del territori.
 • Identificar de programes, ajudes i experiències concretes específiques en desenvolupament local i medi ambient.
 • Diferenciar models de gestió territorial sostenible i de bones pràctiques.
 • Explicar la importància de la implicació de la governança i cohesió territorial.
 • Analitzar diferents programes de dinamització territorial i instruments de desenvolupament local sostenible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Definir instrumentos y herramientas vinculadas a la optimización y capacitación de los recursos endógenos y sostenibles del territorio. 

Identificar de programas, ayudas y experiencias concretas específicas en desarrollo local y medio ambiente.

Diferenciar modelos de gestión territorial sostenible y de buenas prácticas.

Explicar la importancia de la implicación de la gobernanza y cohesión territorial.

Analizar diferentes programas de dinamización territorial e instrumentos de desarrollo local sostenible

 

 

Dades generals

Codi: 33054
Professor/a responsable:
AMAT MONTESINOS, XAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix