Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELS RISCOS NATURALS EN L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura optativa que pretende formar al alumnado en los conceptos y métodos de trabajo para el análisis de riesgo y su inclusión en los procesos de ordenación del territorio, a diversa escala.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el concepte de risc natural.
 • Explicar els diferents mètodes de treball de l'anàlisi de riscos i la importància de la cartografia de riscos.
 • Classificar els riscos naturals i explicar els trets bàsics de cadascun.
 • Explicar la legislació que afecta la incorporació de l'anàlisi del risc en l'ordenació del territori.
 • Diferenciar els diferents plans d'ordenació territorial orientats a la reducció dels riscos naturals.
 • Analitzar experiències d'ordenació del territori per a la reducció del risc a diferents escales de treball.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

-Explicar el valor del análisis histórico para la comprensión del riesgo natural existente en un territorio en la actualidad

-Analizar y valorar las diferentes cartografías de riesgo existentes en España

-Diferenciar las medidas para la reducción del riesgo natural desarrolladas en diferentes países y en España.

 

 

Dades generals

Codi: 33052
Professor/a responsable:
GIMENEZ FONT, PABLO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix