Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ TERRITORIAL EN ESPAIS DE MUNTANYA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las montañas españolas constiuyen espacios diferenciados en el territorio, con rasgos físicos y humanos singulares que han determinado unas dinámicas de cambio muy importantes en las estructuras sociales, económicas y ambientales durante las últimas décadas. Estos cambios producidos durante la segunda mitad del S. XX y primera década del S. XXI explican la existencia de un mosaico heterogéneo de estructuras y modelos específicos de ordenación territorial en las montañas españolas, condicionados básicamente por dos tendencias:

a)Atonía y debilitamiento demográfico, acompañado de la desaparición de usos tradicionales; 

b)Renovación socioeconómica asociada a las políticas de desarrollo rural (UE), y al desarrollo de actividades vinculadas a la puesta en valor de recursos endógeneos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre de manera integrada els elements que integren l'estructura fisicoecològica de les àrees muntanya i com aquesta ha condicionat a la socioeconòmica.
 • Explicar l'evolució dels espais de muntanya en la segona meitat del segle XX i les repercussions socials i ambientals que se'n deriven.
 • Identificar les causes i els factors que expliquen el valor paisatgístic i ambiental de les àrees de muntanya.
 • Diferenciar els objectius i les repercussions en aquests territoris de les polítiques d'ordenació (polítiques de protecció).
 • Identificar els objectius, línies d'actuació i repercussions de les polítiques de desenvolupament regional en aquests territoris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos:

a)Comprender de forma integrada los elementos que integran la estructura físico-ecológica de las áreas montaña y como ésta ha condicionado a la socio-económica.
b)Explicar la evolución de los espacios de montaña en la segunda mitad del siglo XX y las repercusiones sociales y ambientales derivadas.
c)Identificar las causas y los factores que explican el valor paisajístico y ambiental de las áreas de montaña.
d)Diferenciar los objetivos y las repercusiones en estos territorios de las políticas de ordenación (políticas de protección).
e)Identificar los objetivos, líneas de actuación y repercusiones de las políticas de desarrollo regional en estos territorios.


Objetivos específicos:
a)Analizar las repercusiones de las polícias de ordenación de los espacios de montaña (protección y desarrollo regional) en territorios específicos (estudio de casos).
b)Identificar  tipologías de áreas de montaña atendiendo a la evolución socio-economica registrada en los últimos treinta años.

 

 

Dades generals

Codi: 33051
Professor/a responsable:
CELDRAN BERNABEU, MARCO ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,4

Estudis en què s'imparteix