Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GLOBALITZACIÓ I CONFLICTES REGIONALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura optativa que pretende que el alumnado conozca y profundice en los mecanismos que gobiernan el fenómeno de la globalización y los procesos territoriales por ella inducidos, con atención particular a las tensiones y conflictos de orden geopolítico en diferentes regiones del mundo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en els agents i mecanismes que expliquen els processos territorials vinculats a la globalització.
 • Distingir sistematitzadament els conflictes del món actual, amb especial èmfasi en les causes i repercussions territorials.
 • Fomentar en l'alumnat l'anàlisi crítica de les situacions de conflicte regional.
 • Desenvolupar en l'alumnat les habilitats d'ús crític de fonts documentals de diferent procedència, per a analitzar els conflictes regionals.
 • Facilitar a l'alumnat les pautes i eines que permeten interpretar el desenvolupament futur d'aquests processos regionals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

1. Comprender los mecanismos globales que gobiernan el funcionamiento del sistema mundo.

2. Saber analizar e interpretar los conflictos en el mundo, como resultado de fuerzas económicas, políticas y estratégicas.

3. Comprender las relaciones entre los procesos económicos mundiales y los conflictos en el mundo.

4. Conocer las causas, el desarrollo y las posibles vías de solución de algunos de los principales conflictos territoriales que tienen lugar en el planeta.

 

 

Dades generals

Codi: 33050
Professor/a responsable:
BAÑOS CASTIÑEIRA, CARLOS JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix