Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ REGIONAL I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Se trata de una asignatura básica de 4º curso en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio que se entiende fundamental para que el alumnado adquiera competencias en la teoría y práctica de la ordenación del territorio como herramienta de intervención territorial. Se presenta como asignatura en la que los contenidos prácticos tienen un peso muy importante en la evaluación para el alumnado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els conceptes i mètodes d'anàlisi bàsics de la planificació d'espais regionals.
 • Fer servir la legislació bàsica sobre ordenació del territori, a escala regional, a més de la legislació sectorial (ambiental, urbanística) que incideix en la planificació d'espais regionals.
 • Identificar els tipus de documents d'ordenació del territori (estratègies, plans o directrius regionals d'ordenació del territori, plans subregionals, planificació d'escala local).
 • Formular les bases indispensables per a redactar documents d'ordenació del territori, amb vista a la incorporació de l'alumne al mercat de treball com a professional de la geografia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos:

-Identificar los conceptos y métodos de análisis básicos de la planificación de espacios regionales.
-Manejar la legislación básica sobre ordenación del territorio, a escala regional, así como la legislación sectorial (ambiental, urbanística) que incide en la planificación de espacios regionales.
-Identificar los tipos de documentos de ordenación del territorio (Estrategias, Planes o Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, Planes sub-regionales, planificación de escala local).
-Formular las bases indispensables para la redacción de documentos de ordenación del territorio con vistas a la incorporación del alumno en el mercado de trabajo como geógrafo profesional.


Objetivos específicos aportados por el profesorado:

-Reconocer experiencias de ordenación territorial basadas en buenas prácticas de sostenibilidad ambiental y territorial

 

 

Dades generals

Codi: 33045
Professor/a responsable:
OLCINA CANTOS, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix