Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORDENACIÓ DEL MEDI FÍSIC LITORAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura obligatoria que se orienta tanto al estudio de los procesos físicos que se dan en el espacio litoral, como a la ocupación de este territorio por las actividades humanas y al análisis de los instrumentos, métodos y técnicas de gestión de estos espacios

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre la complexitat del medi físic litoral, els factors i agents que hi actuen i les formes a les quals donen lloc.
 • Conèixer i comprendre la singularitat ecològica dels espais litorals mitjançant l'anàlisi i l'estudi de la  diversitat biològica i la riquesa d'ecosistemes que coexisteixen en el medi litoral.
 • Identificar i comprendre la complexitat dels usos i activitats que concorren en el medi litoral i les relacions que mantenen entre si.
 • Distingir entre els diversos elements, factors i agents que intervenen en la planificació, ordenació i gestió de l'espai litoral.
 • Coneixement bàsic dels mètodes i tècniques de planificació del litoral.
 • Integrar i relacionar els coneixements adquirits en altres assignatures amb els continguts d'aquesta matèria i establir els vincles entre la geografia física, les disciplines relacionades amb l'ordenació del territori i, en concret, amb els espais turístics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos:

 

1- Que el alumnado conozca y maneje adecuadamente los conceptos básicos de la disciplina.

2- Que el alumnado conozca las diferentes partes en las que se divide el espacio litoral, y las problemáticas asociadas a cada una de ellas.

3- Que el alumnado valore la materia como ciencia de amplio desarrollo experimental y reconocido carácter aplicable, sobre todo en el ámbito más próximo de la Comunidad Valenciana.

4- Que el alumnado tenga una visión integral de este espacio, su fragilidad, las amenazas a las que se ve sometido y las posibles formas de actuación para su adecuada gestión.

5- Facilitar al alumnado una orientación bibliográfica actualizada que le permita un buen desenvolvimiento en la vertiente aplicada.

 

 

Objetivos específicos aportados por el profesorado:

 

1- Que el alumnado conozca los rasgos esenciales de los espacios litorales tanto desde una perspectiva geomorfológica como biogeográfica, así como de las interrelaciones que se establecen entre estos elementos del medio físico y el ser humano.

2- Que el alumnado comprenda el papel de la Ordenación del Medio Físico Litoral en los estudios medioambientales y de planificación del territorio, por ser éste un recurso natural de primer orden.

3- Que el alumnado comprenda las consecuencias de la ocupación de los ambientes y ecosistemas litorales.

4- Que el alumnado conozca los diferentes instrumentos y técnicas que pueden contribuir a una adecuada planificación, ordenación y gestión del litoral.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33043
Professor/a responsable:
MARCO MOLINA, JUAN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix