Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I ORDENACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura de cuarto curso dedicada al análisis y planificación territorial del turismo, que tiene como propósito la comprensión del concepto de espacio turístico y su dinámica de funcionamiento. Aporta al alumnado una formación especializada que le permite identificar los componentes formales (imagen y marca asociada a lugar) y funcionales (estructura de oferta, planificación y gestión) de un territorio turístico y las relaciones complejas que configuran destinos turísticos en diferentes entornos territoriales de referencia: medio rural, áreas de montaña, espacios litorales, ciudades, espacios corporativos. Integra los procesos de planificación a escala de destino, las herramientas y la valorización del potencial del territorio para crear productos turísticos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en la dimensió territorial del turisme i, en particular, explicar els processos i models de desenvolupament turístic en diversos àmbits espacials i escales d'anàlisi.
 • Conèixer els principis bàsics de l'ordenació de l'activitat turística.
 • Fer servir les fonts per a l'anàlisi territorial del turisme.
 • Identificar i analitzar els elements de l'estructura territorial que influeixen en l'ordenació del turisme.
 • Adoptar un enfocament integrador de les dimensions ambiental, econòmica i sociocultural, en l'anàlisi dels diversos processos d'implantació de l'activitat turística en diferents àmbits espacials.
 • Fer diagnòstics sobre les estratègies i els models d'implantació, a partir de la informació subministrada per les fonts i el treball de camp.
 • Conèixer el marc competencial de l'activitat turística en el conjunt de les diverses instàncies o nivells de l'administració territorial.
 • Valorar el tractament de l'activitat turística en els diversos instruments d'ordenació territorial.
 • Analitzar les tècniques, les estratègies i els mètodes utilitzats en els diversos tipus de plans turístics.
 • Proposar estratègies d'intervenció i mesures d'ordenació de l'activitat turística en diferents àmbits d'actuació, a partir de les respectives particularitats territorials.
 • Desenvolupar el pensament crític, pel que fa als processos de desenvoluopament turístic, amb criteris d'ètica social i ambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Comprender el funcionamiento del sistema territorial turístico: agentes y procesos.

Identificar la diversidad de espacios y entornos turísticos.

Manifestar la utilidad de la geografía en el análisis y planificación de destinos turísticos.

 

 

Dades generals

Codi: 33041
Professor/a responsable:
RICO CANOVAS, ELISA TRINIDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix