Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Els Sistemes d'Informació Geogràfica són una eina bàsica per a l'estudi i la gestió territorial. Per aquest motiu, per a l'alumnat de Geografia, és important conèixer tant els fonaments bàsics i teòrics, com iniciar-se en el maneig bàsic d'aquestes eines.
L'assignatura té relació directa amb les següents assignatures del Grau en Geografia: Introducció a la Cartografia (1º), Cartografia (2º), i SIG aplicat a l'ordenació del territori (4º).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer la utilitat dels sistemes d'informació geogràfica per a resoldre problemes d'índole espacial.
 • Diferenciar els sistemes d'informació geogràfica d'altres eines afins.
 • Identificar les aplicacions dels sistemes d'informació geogràfica en el món actual.
 • Situar el paper dels geògrafs com a usuaris dels sistemes d'informació geogràfica.
 • Construir i analitzar l'espai a partir d'informació geogràfica digital.
 • Diferenciar els models de dades espacials i reconèixer-ne les utilitats i aplicacions específiques.
 • Identificar i aplicar les operacions i les anàlisis de dades més adequades en cada cas.
 • Identificar les possibilitats d'entrada de dades en un SIG.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius generals
Reconèixer la utilitat dels Sistemes d'Informació Geogràfica per a resoldre problemes d'índole espacial.
Diferenciar els Sistemes d'Informació Geogràfica d'altres eines afins.
Identificar les aplicacions dels Sistemes d'Informació Geogràfica en el món actual.
Situar el paper dels geògrafs com a usuaris dels Sistemes d'Informació Geogràfica.
Construir i analitzar l'espai a partir d'informació geogràfica digital.
Diferenciar els models de dades espacials i reconèixer les seues utilitats i aplicacions específiques.
Identificar i aplicar les operacions i les anàlisis de dades més adequades en cada cas.
Identificar les possibilitats d'entrada de dades en un SIG.

Objectius específics
Conèixer el funcionament dels diferents programes SIG utilitzats en l'actualitat
Elaboració de mapes cartogràfics temàtics.
Conèixer diferents eines d'anàlisi espacial i la seua aplicació a exemples reals

 

 

Dades generals

Codi: 33038
Professor/a responsable:
CORTES SAMPER, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix