Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HIDROGEOMORFOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura trata de proporcionar a los alumnos  un corpus coherente de contenidos teóricos y prácticos que cubran todos los procesos de análisis y gestión del agua: desde la definición de los conceptos básicos, a los métodos y la aplicación práctica a través de estudios de casos. Su impartición en el tercer año, segundo cuatrimestre, permite que los alumnos hayan aprendido una serie de contenidos básicos y metodológicos necesarios para comprender el funcionamiento del elemento "agua".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en coneixements específics sobre l'aigua, com a element del medi natural i com a recurs, ressaltant-ne les relacions entre les característiques naturals i l'ésser humà com un agent més del sistema.
 • Incrementar els coneixements específics en oceanografia.
 • Implementar conceptes i mètodes elementals per a estudiar la distribució de masses d'aigua al planeta.
 • Establir els nivells d'interrelació que determinen les pautes de funcionament de les conques hidrogràfiques.
 • Interpretar el complex funcionament dels processos implicats en el cicle hidrològic.
 • Iniciar l'alumnat en l'aplicació de la hidrologia a través de tècniques d'anàlisi i tractament de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33037
Professor/a responsable:
GARCIA BOTELLA, MARIA ESTELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix