Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Mostrar l'evolució experimentada en el binomi societat-territori al País Valencià.
 • Oferir a l'alumnat un diagnòstic complet de la realitat social, econòmica i mediambiental del País Valencià.
 • Explicar les implicaciones derivades de la inserció del País Valencià en la perifèria emergent de l'Arc Mediterrani.
 • Traslladar i explicar a l'alumnat els factors clau d'interpretació i configuració territorial.
 • Introduir l'alumnat en la diferenciació geogràfica del territori valencià, a partir de les escales d'anàlisi regional intermèdies (comarques).
 • Definir i especificar el sistema d'articulació territorial.
 • Subratllar les qüestions relatives a pautes i models d'ocupació de l'espai i conflictes per l'ús del sòl i de l'aigua.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1)Explicar los procesos de cambio y las relaciones experimentadas por el binomio “sociedad"  y "territorio” en la Comunidad Valenciana.
2)Ofrecer a los alumnos un análisis global y jerarquizado de la realidad social, económica y del medio natural. 
3)Conocer las repercusiones derivadas de la Política Regional Europea y de la inserción de la Comunidad Valenciana en “una periferia emergente” integrada dentro del Arco Mediterráneo.
4)Analizar los factores clave de orden físico y humano para explicar la configuración territorial de la región valenciana.
5)Aportar las claves de diferenciación geográfica del territorio valenciano a partir de las escalas de análisis regional intermedias (comarcas).
6)Explicar el sistema de articulación y vertebración del territorio a escala regional, nacional y europea.
7)Analizar las dinámicas demográficas y del poblamiento, como paso previo a exlicar los modelos de ocupación del espacio, y los conflictos por el uso del suelo y del agua.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33035
Professor/a responsable:
RICO AMOROS, ANTONIO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix