Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES EN GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Las técnicas se orientan hacia las prácticas en Geografía Humana y, en concreto, hacia el conjunto de técnicas empleadas en los trabajos de elaboración del planeamiento urbanístico. Los alumnos deberán conjugar los conocimientos de otras materias de cursos anteriores para la adecuada aplicación de las técnicas específicas para la elaboración de propuestas y toma de decisiones en la gestión y ordenación del territorio.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i utilitzar adequadament els conceptes estadístics.
 • Conèixer els organismes productors d'estadístiques i les característiques de les seues publicacions.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de recollida de dades per observació i experimentació.
 • Usar sèries de dades: descripció, tractament i presentació.
 • Interpretar els resultats obtinguts del tractament de les dades.
 • Integrar les tècniques quantitatives i qualitatives en projectes d'investigació i estudis aplicats o en projectes cartogràfics i sistemes d'informació geogràfica.
 • Conèixer qüestions metodològiques relacionades amb les tècniques apreses.
 • Fer informes dels resultats obtinguts en els projectes d'investigació i en els estudis aplicats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Se propone conocer fuentes y técnicas de trabajo aplicadas al desarrollo de planes de ordenación del territorio y de planes sectoriales. Conocer la naturaleza y el acceso a las diferentes fuentes estadísticas. Manejar adecuadamente la información geográfica: tablas y gráficos analíticos. Sintetizar los datos para la toma de decisiones en la gestión territorial y en los sectores de actividad. Desarrollar con criterio analítico las aplicaciones cartográficas. Interpretar adecuadamente la información estadística, gráfica y cartográfica.

 

 

Dades generals

Codi: 33034
Professor/a responsable:
PONCE HERRERO, GABINO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix