Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA POLÍTICA I SOCIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Asignatura que se ocupa de analizar, comprender y explicar las relaciones entre el espacio y los fenómenos políticos y sociales. Asimismo, se centra en analizar los procesos de dominación y las dinámicas políticas y sociales que se generan en el territorio a diferentes escalas (individuos, naciones, países)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar adequadament els diversos enfocaments que pot tenir la geografia política i social.
 • Conèixer i aplicar adequadament els conceptes politicoterritorials fonamentals.
 • Analitzar, en societats essencialment canviants, les característiques definitòries del poder i la desigualtat.
 • Caracteritzar sociopolíticament territoris concrets a diverses escales.
 • Caracterizar els grups socials a partir de variables diferencials, relacionades amb el benestar i la pobresa i amb la pobresa i la desigualtat d'oportunitats per qüestions ètniques, religioses, culturals, de poder adquisitiu, sexe, edat, salut i discapacitat de les persones.
 • Identificar els elements desencadenants de conflictes territorials i reconèixer la importància de la cultura de la pau.
 • Analitzar i valorar els processos democràtics en l'assumpció del poder polític.
 • Identificar les causes i conseqüències de les desigualtats entre homes i dones.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Disciplina que estudia la dinámica de los procesos políticos y sociales que se desarrollan en el espacio y analiza las relaciones de poder que ocurren en el mismo debido al tipo de organización social, económica y política predominante,induciendo a cambios en la división política y territorial.

 

 

Dades generals

Codi: 33033
Professor/a responsable:
GOMEZ LOPEZ, JOSE DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix