Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Coneixement bàsic dels elements biòtics de la terra (sòls, vegetació i fauna) , de la seua interrelació amb els factors abiòtics (clima, litologia i formacions superficials) i antropogènics

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer una sèrie de conceptes bàsics sobre la formació, els components, les propietats i els processos del sòl, útils per a reconèixer-ne, al camp, els diversos tipus i relacionar-los amb la coberta vegetal, les condicions climàtiques, les litofàcies i els aprofitaments humans.
 • Obtenir un coneixement bàsic dels mètodes i les tècniques per a analitzar els sòls i fer l'estudi corològic de la fauna i de la vegetació.
 • Identificar i reconèixer les principals espècies vegetals i animals, a més de comprendre i explicar els factors geogràfics que en determinen la distribució.
 • Integrar i relacionar els coneixements adquirits en altres assignatures amb els que conté aquesta matèria i establir els vincles entre la vegetació, la fauna, els sòls, el medi i l'ésser humà.
 • Conèixer i comprendre el paper de la biogeografia en estudis del territori i de la planificació mediambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Els i les estudiants han d'aconseguir les competències generals del títol i les específiques; a més dels objectius generals de l'assignatura.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33032
Professor/a responsable:
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix