Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I MÈTODES EN GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura contextualiza a la Geografía en el marco de las ciencias, realizando una reflexión sobre su pasado y futuro, las bases teóricas y los métodos de trabajo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Generar en l'alumnat la necessitat intel·lectual de reflexionar sobre la història del pensament geogràfic i els fonaments teòrics de la geografia.
 • Explicar la situació actual i l'evolució històrica de les bases epistemològiques i filosòfiques de la ciència geogràfica, amb particular atenció als objectes, mètodes i tècniques desenvolupats en la investigació geogràfica.
 • Situar la geografia en el sistema de les ciències i en el context històric en què s'han generat els diversos coneixements geogràfics i valorar-ne la funció social, científica i pràctica.
 • Reflexionar sobre les restes de futur dins del camp de la geografia i de la seua relació amb altres ciències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos formativos:

-Generar en el alumno la necesidad intelectual de reflexionar sobre la Historia del Pensamiento Geográfico y los cimientos teóricos de la Geografía.
-Explicar la situación actual y la evolución histórica de las bases epistemológicas y filosóficas de la ciencia geográfica, con particular atención a los objetos, métodos y técnicas desarrollados en la investigación geográfica.
-Ubicar la Geografía en el sistema de las ciencias y en el contexto histórico en que se han generado los diferentes conocimientos geográficos valorando su función social, científica y práctica.
-Reflexionar sobre los restos de futuro dentro del campo de la Geografía y de su relación con otras ciencias.

Objetivos específicos aportados por el profesor:

 

 

Dades generals

Codi: 33031
Professor/a responsable:
CAPDEPON FRIAS, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix