Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DINÀMIQUES DE LES REGIONS ESPANYOLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Esta asignatura se incluye en 3º curso del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. Se trata de una asignatura básica dentro del plan de aprendizaje del alumno matriculado y fundamental para que el alumnado adquiera destrezas del análisis regional. La asignatura pertenece al área de conocimiento de Análisis Geográfico Regional y pretende mostrar una moderna interpretación de la diversidad territorial de nuestro país.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprofundir en els criteris, els mètodes i l'escala de regionalització.
 • Saber deduir els actors i els processos que articulen els espais regionals a diverses escales.
 • Aconseguir un coneixement regional de grans àmbits geogràfics a escala de l'estat i de les comunitats autònomes.
 • Ser capaç de determinar i analitzar l'existència de desigualtats i desequilibris territorials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

• Profundizar en los criterios, métodos y escala de regionalización.
• Saber deducir los actores y los procesos que articulan los espacios regionales a diversas escalas.
• Conseguir un conocimiento regional de grandes ámbitos geográficos a escala de España y de las Comunidades Autónomas.
• Ser capaz de determinar y analizar la existencia de desigualdades y desequilibrios territoriales.


Objetivos específicos aportados por el profesorado


-Valorar el uso de la región como unidad de análisis territorial

-Entender la diversidad regional española y su complejo encaje en el marco de la organización política establecida por la Constitución de 1978. Estudio de caso de Euskadi y Cataluña

-Comprender la integración de las regiones españolas en el contexto europeo y la consideración de la UE hacia ellas. Analizar los criterios de regionalización de la UE.

 

 

Dades generals

Codi: 33030
Professor/a responsable:
OLCINA CANTOS, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix