Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA URBANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Des de principis del segle XXI la major part de la població mundial viu en entorns urbans. Els espais urbanitzats són una realitat creixent i cada vegada més preponderant tant a un nivell social com territorial.
Geografia Urbana és una assignatura obligatòria que s'imparteix en segon curs del grau en Geografia i Ordenació del Territori. Analitza el fet urbà, l'evolució de les ciutats i dels espais urbans, les tipologies i les estructures urbanes, la realitat social i mediambiental, i l’evolució de les politiques de planejament urbà.
Els continguts formatius i les competències de la Geografia Urbana es relacionen amb quasi totes les assignatures bàsiques de la titulació impartides en primer i segon curs, i són essencials per a les assignatures de tercer i quart curs més vinculades amb l'aplicació pràctica de la geografia i l'ordenació del territori.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, identificar i classificar l'estructura de les ciutats i els usos funcionals del sòl urbà.
 • Estudiar i reflexionar sobre els processos de formació de les ciutats.
 • Conèixer i utilitzar els conceptes i les tècniques bàsiques en planejament urbà i en l'anàlisi socioespacial de les ciutats.
 • Fomentar la capacitat crítica i l'interés que susciten les causes i els efectes socioterritorials del fenomen urbà.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conèixer els conceptes, les fonts i els paradigmes de pensament que té la geografia urbana.
Estudiar els diferents significats de la ciutat actual.
Conèixer les etapes i els moments primordials en l'evolució de la ciutat i dels espais urbans.
Comprendre el procés d'urbanització del territori que es dóna des de la democratització de l'automòbil.
Analitzar els impactes que tenen els canvis mediambientals en l'espai urbà i com la ciutat modifica l'entorn local.
Analitzar la realitat urbana des del punt de vista social.
Conèixer els canvis que s'han donat en les polítiques de planejament urbà a Espanya.

 

 

Dades generals

Codi: 33029
Professor/a responsable:
AMAT MONTESINOS, XAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: GEOGRAFIA HUMANA
  Àrea: GEOGRAFIA HUMANA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix