Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CLIMATOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

 • Assignatura dedicada a l'estudi general dels elements del clima, de la dinàmica atmosfèrica, de les grans zones climàtiques i del canvi climàtic del planeta Terra.
 • L'assignatura ofereix a l'alumnat una formació teòrica i pràctica en aspectes bàsics de la climatologia; de fonts d'informació de dades climàtiques; de tècniques d'anàlisis, així com la seua representació gràfica i cartogràfica. Tot això fonamental per a continuar una formació professional en comunicació del temps i clima, planificació territorial, gestió dels riscos climàtics.
 • Tot aquest contingut és essencial per a cursar altres assignatures del grau en Geografia i Ordenació del Territori relacionades amb Biogeografia, Geomorfologia, Hidrogeomorfología, Paisatge, Planificació, Usos del Sòl, Riscos Naturals, entre altres temàtiques.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar l'evolució de la ciència climàtica dels orígens a l'actualitat.
 • Aprofundir en l'explicació dels principals elements climàtics.
 • Explicar les lleis bàsiques de la circulació atmosfèrica.
 • Identificar i comprendre els grans cinturons atmosfèrics de pressió i vents i les zones de circulació atmosfèrica general.
 • Explicar les característiques generals i particulars que defineixen els principals conjunts climàtics planetaris.
 • Evolució històrica del clima terrestre. Escalfament planetari actual.
 • Distingir els principals tipus de representació gràfica i cartogràfica en climatologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33027
Professor/a responsable:
PADILLA BLANCO, MARIA ASCENSION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix