Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CLIMATOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura dedicada al estudio general de los elementos del clima, de la dinámica atmosférica y del reparto regional de las variantes climáticas sobre la superficie terrestre. La asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos básicos de la climatología, al tiempo que facilita conocimientos para completar los contenidos básicos explicados en el aula con cuestiones relacionadas con la aplicación de la ciencia climática en la actualidad (comunicación del tiempo y clima, planificación territorial, gestión de los riesgos climáticos, entre otras).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar l'evolució de la ciència climàtica dels orígens a l'actualitat.
 • Aprofundir en l'explicació dels principals elements climàtics.
 • Explicar les lleis bàsiques de la circulació atmosfèrica.
 • Identificar i comprendre els grans cinturons atmosfèrics de pressió i vents i les zones de circulació atmosfèrica general.
 • Explicar les característiques generals i particulars que defineixen els principals conjunts climàtics planetaris.
 • Evolució històrica del clima terrestre. Escalfament planetari actual.
 • Distingir els principals tipus de representació gràfica i cartogràfica en climatologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33027
Professor/a responsable:
BOX AMOROS, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix